وضعیت – حالت تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تیم ملی فوتبال ساحلی ایتالیا

وضعیت – حالت: تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تیم ملی فوتبال ساحلی ایتالیا tim meli Football saheli iran varzeshi-Football bein – tim meli Football saheli italiya

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصولگرايان احساس خطر كرده‌اند / حسين انصاری راد

حسين انصاري راد، رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس ششم اعتقاد است كه احساس خطر باعث شده است تا اصولگرايان از دولت حمايت كنند آیا كه آنها هم دريافته اند «همه در يك كشتي ن

اصولگرايان احساس خطر كرده‌اند / حسين انصاری راد

حسين انصاری راد: اصولگرايان احساس خطر كرده اند

عبارات مهم : احساس

حسين انصاري راد، رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس ششم اعتقاد است كه احساس خطر باعث شده است تا اصولگرايان از دولت حمايت كنند آیا كه آنها هم دريافته اند «همه در يك كشتي نشسته ايم» و كشور در معرض خطر خارجي و دشمن های قديمي هست. او همچنين مي گويد در شرايط كنوني بايد به اصلاح روي آورد البته اصلاح نه به معناي جريان سياسي خاص بلكه اصلاح ساختار. انصاري راد همچنين تاكيد دارد كه اصولگرايان با توجه به اينكه در كانون هاي قدرت حضور دارند مطالبه اي از روحاني ندارند و البته روحاني هم نبايد بيش از اين گردش به راست داشته باشد، آیا كه همين تفكر كشور را با اين مخاطرات روبه رو كرده است.

اصولگرايان احساس خطر كرده‌اند / حسين انصاری راد

به نظر مي رسد كه رقباي دولت تغيير موضع داده اند و تصميم گرفته اند كه حتي در ارگان هاي رسانه اي خود از حمايت از دولت سخن بگويند. اين تغيير رويكرد را چطور تحليل مي كنيد؟

من اين عنوان را به فال نيك مي گيرم و اعتقاد دارم بايد استقبال كرد. عامل اين اتفاق، احساس خطري است كه همه از وضعيت كشور دارند. هم اصولگرايان، هم اصلاح طلبان به تعبيري در يك كشتي نشسته اند و اگر خطري متوجه كشور شود همه ضرر مي كنند. اگر خطر جدي باشد كه است و از بروز آن جلوگيري نشود اوضاع بدي حاكم خواهد شد. ايران، اسلام ايران و جمهوري اسلامي در معرض خطر هست.

همه آنهايي كه به دنبال براندازي با هر عنواني هستند، با دشمن های اصلي جمهوري اسلامي و دشمن های قديمي مثل شرکت منافقين يا سلطنت طلب ها يا افرادي كه هيچ نمي توانند ثبات و استحكام و دوام ايران را تحمل كنند، كاري ندارم ولی عده اي كه متوجه نيستند و خيال مي كنند اگر نظم كشور به هم بخورد سيستم موجود برود و سيستمي ديگر بيايد، بهتر مي شود در اشتباه هستند آیا كه با وجود همه مشكلات اگر نظم و ثبات كشور به هم بخورد شرايط بدي را پيش رو خواهيم داشت.

حسين انصاري راد، رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس ششم اعتقاد است كه احساس خطر باعث شده است تا اصولگرايان از دولت حمايت كنند آیا كه آنها هم دريافته اند «همه در يك كشتي ن

با اينكه بحران هاي بين المللي و شرايط داخلي ممكن است همه گروه ها را به سمت وحدت در راستاي منافع ملي سوق دهد، فكر مي كنيد ممكن است اين جريان سياسي در ازاي اين حمايت، مطالبه اي از روحاني داشته باشد؟

الان وقت مطالبه اختصاصي داشتن از سوي هيچ فرد و هيچ جرياني نيست. هيچ گروه و حزبي نمي تواند مطالبه فوق العاده اي داشته باشد. بايد دو گام اساسي براي اصلاح وضع موجود برداشته شود و حتي در عالي ترين مقام كشور هم بايد به اين عنوان ورود كند: اول مساله آشتي ملي است و دوم اصلاح ساختاري.

گرچه تاكيد دارم هيچ جرياني نبايد مطالبه اي فوق العاده از دولت و حاكميت داشته باشد ولی برخي مطالبات قانوني و در راستاي همين اصلاح ساختاري هست. براي نمونه برگزاري انتخاباتي آزاد و توجه به حقوق شهروندي از جمله توجه به همان اصلاح ساختاري هست. همه بايد به دنبال اصلاحاتي باشيم كه كشور را به مخاطره انداخته است تا بتوانيم آرامش و ثبات كشور را حفظ كرده و اميد واعتماد مردم را ترميم و رضايت ارزش را جلب كنيم تا كشور محفوظ بماند.

اصولگرايان احساس خطر كرده‌اند / حسين انصاری راد

از سويي اصولگرايان چه مطالبه اي ممكن است داشته باشند. اين جريان مراكز قدرت را در دست دارد. بيش از اندازه از ثروت كشور و موقعيت برخوردار هست. رسانه ها و مطبوعات گسترده و بخش عمده اي از رسانه ملي را در اختيار دارد. همچنين اعتبار بسيار محكمي دارند منتها آنچه ندارند پايگاه اجتماعي معتبر و اساسي است.

به نظر شما ممكن است اين حمايت تنها يك تاكتيك موقت و مقطعي باشد كه عميق نشود؟

من اعتقاد دارم اساسي و براي حفظ كشور هست. كساني كه در اين موقعيت از دولت حمايت مي كنند، احتمالا متوجه شده است اند شكستن دولت بي شك باعث مي شود يكي از ستون هاي استوار كشور بر هم بخورد و خطري بزرگ براي كشور ايجاد كند. آنها به درستي دريافت كرده اند كه به هم زدن رياست جمهوري و تضعيف روحاني تضعيف اساس نظام و نظم كشور است.

حسين انصاري راد، رييس كميسيون اصل ٩٠ مجلس ششم اعتقاد است كه احساس خطر باعث شده است تا اصولگرايان از دولت حمايت كنند آیا كه آنها هم دريافته اند «همه در يك كشتي ن

آنها در دومين گام بايد زمينه هايي فراهم كنند كه جامعه از آنها راضي باشد و راي دهندگان بيشتري براي خود كسب كنند. اقداماتي صورت دهند كه راي بيشتري جذب كنند و مسابقه جدي تري با اصلاح طلبان داشته باشند. راهش هم اين است كه با سياست هايي كه مردم مي خواهند همراه شوند. جناح اصولگرا تنها چيزي كه ندارد پايگاه اجتماعي است و راهش اصلاح سياست ها است.

برخي اصولگرايان معتقدند كه دولت بايد در ازاي اين حمايت ها مرزبندي هاي خود را با اصلاح طلبان مشخص كند. فكر مي كنيد ما از اين به بعد گردش به راست محسوسي را از سوي روحاني شاهد باشيم؟

اصولگرايان احساس خطر كرده‌اند / حسين انصاری راد

به نظر من در اين شرايط هم دولت هم اصلاح طلبان هم اصولگرايان بايد خودشان را با ملت و مصالح ملت و آنچه مطالبه مردم و ضروري هست، نزديك كنند. دولت بايد ديگر چه كند كه خودش را به اصولگرايان نزديك كند؟ دولت كه معمولا به اصولگرايان امتياز داده و در بسياري از موارد از سياست هاي خاص خود به نفع اصولگرايان صرف نظر كرده يا از گفت وگو راجع به آنها خودداري كرده است.

از سويي روحاني بايد خودش را به كدام جريان راست نزديك كند؟ اصولگراياني كه مجلس ششم را به هم زدند، رياست جمهوري خاتمي را از كار انداختند، مجلس هفتم را روي كار آوردند و اصلاح طلبان را درو كردند، احمدي نژاد را روي كار آوردند كه هم كار دست آنها داده و هم كار دست كشور؟ با ٨٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي رشد كشور منفي ٦ درصد و اشتغال صفر درصد بوده… وضعيت امروز ما ناشي از حضور احمدي نژاد در راس قوه مجريه هست. كشور تاوان سياست هاي احمدي نژاد را كه محصول اصولگرايان است مي دهد. اصولگرايان بايد اول خودشان را تبرئه كنند.

روحاني بايد بداند اگر بخواهد بيشتر از اين به سمت اصولگرايي برود كشور را به سمت سرنگوني مي برد. بايد به سمت اصلاحات رفت. مراد از اصلاحات سياست هاي خاص يك جريان نيست بلكه بايد همه خود را به اصلاحات واقعي اقتصادي سياسي، فرهنگي و سياست خارجي نزديك كنند. روحاني هرگز نمي تواند به سياست هاي اصولگرايان نزديك شود چون خطر در همين جا هست، خطري كه گريبان كشور را گرفته است.

شما تغيير رويكردي در روحاني مي بينيد كه شايد باعث شده است منتقدان، به همراهان تبديل شده است باشند؟

خير. علت اينكه اصولگرايان از او حمايت مي كنند تنها احساس خطر است و همه كساني كه علاقه مند و وابسته به اين نظام هستند احساس خطر مي كنند و مي دانند صدمه زدن به روحاني، صدمه زدن به كشور است.

روحاني بايد خودش را به كدام جريان راست نزديك كند؟ اصولگراياني كه مجلس ششم را به هم زدند، رياست جمهوري خاتمي را از كار انداختند، مجلس هفتم را روي كار آوردند و اصلاح طلبان را درو كردند، احمدي نژاد را روي كار آوردند كه هم كار دست آنها داده و هم كار دست كشور؟

اعتماد /مرجان زهراني

واژه های کلیدی: احساس | سياست | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz